Home
  1. Algemene Voorwaarden Opdrachtgever

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Opdrachtgever

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Heyu: de besloten vennootschap HEYU Works B.V. handelend onder de naam Heyu en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: diegene die een overeenkomst met Heyu aangaat.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Heyu voor het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden betreffende het werven en selecteren van één of meerdere kandidaten.

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Heyu wordt geselecteerd en/of aan opdrachtgever wordt voorgedragen en/of heeft deelgenomen aan een door/namens Heyu verricht psychologisch onderzoek.

Platform: het platform van Heyu waarop kandidaten een profiel kunnen aanmaken en assessments kunnen uitvoeren op basis waarvan het platform matches genereert met vacatures en bedrijfsprofielen van Opdrachtgevers.

Plaatsing: het sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen de Professional en Opdrachtgever.

Aanbod: omschrijving van de dienstverlening van Heyu alsmede de daarvoor geldende tarieven, die op de website van Heyu worden gepubliceerd.

Opdrachtbevestiging. De bevestiging van Heyu van de aanvraag van Opdrachtgever waarmee de Overeenkomst tot stand komt, met daarin de inhoud van de Overeenkomst alsmede de overeengekomen Fee per Plaatsing.

Matchen: op basis van de door de Professional ingevulde gegevens en uitgevoerde assessments genereert het Platform een profiel van de Kandidaat. Met een algoritme wordt het profiel vervolgens gekoppeld aan een passende vacature of bedrijfsprofiel.

Interactie: alle communicatie via het Platform vanaf de volgende statussen: - “Interesse in”; - “Interesse in mij”; - “Match”, en; - “Match openbaar”

Artikel 2. Algemeen

2.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Heyu en een Opdrachtgever waarop Heyu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Heyu, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 2.3. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Heyu en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 2.4. Heyu heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en om aanvullende en afwijkende bepalingen van toepassing te verklaren. Dit geldt eveneens ten aanzien van al met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en zullen daarop steeds van toepassing zijn met inachtneming van het navolgende. Wijzigingen treden in werking op een door Heyu te bepalen datum. Heyu zal een minimumperiode van dertig (30) dagen tussen de datum van bekendmaking en de datum van inwerkingtreding in acht nemen. Als Heyu geen datum van inwerkingtreding heeft bepaald, geldt voor de datum van inwerkingtreding een periode van dertig (30) dagen na datum van bekendmaking. 2.5. In geval van wijzigingen van de algemene voorwaarden die: (i) Heyu het recht geven de bedongen prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst te verhogen of; (ii) Heyu de bevoegdheid verlenen om de toegezegde prestatie wezenlijk te veranderen, is de Opdrachtgever die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt, gerechtigd om de betreffende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde dat hij dit binnen een periode van dertig (30) dagen na de bekendmaking schriftelijk aan Heyu bericht. Dit artikel is niet van toepassing ter zake wijzingen of aanvullingen op de algemene voorwaarden ten gevolge van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Het Aanbod is vrijblijvend en daaraan kunnen geen rechten ontleend worden. 3.2. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever het daartoe bestemde formulier volledig heeft ingevuld en Heyu de Overeenkomst heeft bevestigd middels een Opdrachtbevestiging per e-mail. 3.3. Het bepaalde in artikel 6:227b BW is uitgesloten.

Artikel 4. De inhoud van de Overeenkomst

4.1. De Looptijd van de Overeenkomst vangt aan op het moment dat de Overeenkomst door Heyu per e-mail is bevestigd en geldt voor onbepaalde tijd. 4.2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Heyu het Platform aan Opdrachtgever ter beschikking stellen en het bedrijfsprofiel aanmaken en beschikbaar houden. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om vacatures op het Platform te plaatsen gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 4.3. Heyu zal Professionals matchen aan het bedrijfsprofiel of een vacature van de Opdrachtgever, voor zover er voldoende overeenstemming is met een Professional. 4.4. Heyu verleent geen enkele garantie dat een geplaatste vacature of bedrijfsprofiel daadwerkelijk kan wordt gematched met een Professional of dat er daadwerkelijk een Plaatsing plaatsvindt. 4.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het Platform te gebruiken voor intermediairsdiensten, het werven en selecteren van een Professional voor eigen opdrachtgevers dan wel alle activiteiten die gericht zijn op het vinden en matchen van Professionals aan Opdrachtgevers. 4.6. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in artikel 4.5, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 2.500,00 en € 1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of verzuim nodig is. De boete laat het recht op schadevergoeding onverlet.

Artikel 5. Ter beschikkingstelling van het Platform

5.1. Het Platform zal op het domein www.heyu.works ter beschikking worden gesteld en is via een internetverbinding bereikbaar. 5.2. Heyu zal een beheeraccount openen met de gekozen gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord waarmee een medewerker van Gebruiker kan inloggen op het Platform om het Platform te gebruiken. 5.3. Opdrachtgever zal een wachtwoordbeleid voeren met daarin de beveiligingseisen volgens de laatste stand van veiligheid en kwaliteit en zal dit beleid aanpassen en aanvullen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid bij haar medewerkers. 5.4. Alle handelingen die op het Platform plaatsvinden na het inloggen op het account door de Opdrachtgever worden geacht te geschieden onder verantwoordelijkheid en toezicht van de Opdrachtgever. In het geval van het vermoeden van misbruik dient Opdrachtgever zo snel mogelijk Heyu in te lichten, waarna Heyu gepaste maatregelen zal nemen. 5.5. Als de inloggegevens van Opdrachtgever zijn uitgelekt of de Opdrachtgever vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van zijn beheeraccount, dient hij onverwijld het wachtwoord voor het account te wijzigen en Heyu over de situatie te informeren. 5.6. BookThat is gerechtigd om te allen tijde de toegang tot het Platform eigener beweging te blokkeren indien Heyu op de hoogte is van onbevoegd gebruik van het Platform dan wel indien daarvan het vermoeden bij Heyu bestaat. Heyu is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever en/of derden die is ontstaan door het blokkeren van het Platform.

Artikel 6. Verplichtingen gebruik Platform

6.1. Gebruikersaccounts die voor Opdrachtgever worden aangemaakt moeten door Opdrachtgever op naam worden gesteld. 6.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om algemene gebruikersaccounts aan te maken zonder deze aan een natuurlijk persoon toe te wijzen. 6.3. De Opdrachtgever zal: (a) wachtwoorden of andere inloggegevens niet aan derden verstrekken; (b) niet-openbare functionaliteit of inhoud van het Platform niet delen met derden; (c) zichzelf of derden geen toegang verschaffen tot de (broncode van het) Platform om een concurrerend product of dienst te ontwikkelen, of om een product te ontwikkelen met vergelijkbare ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen, of om ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van het Platform te kopiëren; of (d) zal bij het gebruik van het Platform geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van het) Platform kunnen beschadigen; (e) zal geen handelingen (doen) verrichten waardoor storingen in het Platform, (computer)netwerken of infrastructuren (van andere opdrachtgever of kandidaten) kunnen worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere Opdrachtgevers of Kandidaten) kan worden veroorzaakt. Hieronder wordt niet begrepen het normaal gebruik van de Platformfaciliteit zoals is overeengekomen; (f) zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (“spam”) verzenden; (g) niet de beveiliging van het Platform doorbreken en/of proberen te doorbreken. (h) zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden kunnen leiden tot een gebruik van de Platformfaciliteit dat strafbaar of jegens BookThat en/of derden onrechtmatig is; (i) zal geen racistisch of discriminerend materiaal, (kinder)pornografie dan wel anderszins strafbaar of ongepast materiaal openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van het Platform; (j) zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Heyu en/of derden; (k) zal zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heyu informatie en gegevens die Heyu in het kader van het Platform verstrekt niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden, anders dan voor gebruik in de interne bedrijfsvoering van Opdrachtgever; (l) het Platform niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, dan wel technische beperkingen in het Platform omzeilen, uitgezonderd voor zover dit ondanks deze beperkingen op grond van het toepasselijk recht is toegestaan. (m) Het Platform of enig onderdeel daarvan niet verhuren, in lease geven, uitlenen, doorverkopen, overdragen of hosten aan of ten behoeve van derden, behalve als dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst; 6.4. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van het Platform de wet, regelgeving, en/of gedragscodes van telecommunicatienetwerkexploitanten te overtreden of om inbreuk te maken op rechten van derden. 6.5. Als er naar het oordeel van Heyu een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform of aanverwante computersystemen of netwerken, in het bijzonder door het overmatig verzenden van berichten of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Heyu gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 6.6. Als Heyu na een klacht of uit zichzelf van oordeel is dat er sprake is van overtreding van de wet of deze voorwaarden, zal zij de toegang tot de betreffende informatie blokkeren. 6.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om buiten het Platform om contact te hebben met een Professional zodra er sprake is van Interactie, gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 6.8. Indien Opdrachtgever het bepaalde in artikel 6.7 overtreedt, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.000,00 en € 500,00 per dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of verzuim nodig is. De boete laat het recht op schadevergoeding onverlet.

Artikel 7. Benodigde informatie

7.1. Opdrachtgever is gehouden Heyu tijdig alle informatie te verstrekken, welke Heyu naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Heyu is verzocht of is aangegeven op het Platform. 7.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan Heyu verstrekte informatie. 7.3. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 6.1 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 6.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en (extra) honorarium voor rekening van Opdrachtgever. 7.4. Opdrachtgever dient Heyu ook steeds onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de in artikel 6.1 bedoelde informatie. Bij gebreke hiervan kan Heyu niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan op basis van foutieve en/of gewijzigde informatie.

Artikel 8. Uitvoering van de Match

8.1. De Match vindt plaats aan de hand van het profiel van de Professional en de geplaatste vacature of het bedrijfsprofiel van de Opdrachtgever. Heyu staat niet in voor de juistheid van de gegevens en het gegenereerde profiel van de Kandidaat. 8.2. Nadat het Platform een Match heeft gerealiseerd tussen een vacature en een Kandidaat, wordt het profiel van de Professional aan een Opdrachtgever bekend gemaakt, met uitzondering van de informatie die herleidbaar is tot een persoon, waaronder naam, adres en werkhistorie. Nadat Opdrachtgever het profiel van de Professional heeft geaccepteerd, krijgt de Professional de mogelijkheid om zijn gegevens ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever, waarna Opdrachtgever en de Professional met elkaar in contact kunnen komen. 8.3. De geschiktheid van de Professional voor de Vacature dient door Opdrachtgever zelf beoordeeld te worden. Heyu staat niet in voor de juistheid en geschiktheid van de Professional voor de Vacature. 8.4. Heyu geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de informatie die de Professional op zijn profiel heeft weergegeven. Heyu geeft verder geen enkele garantie over de juistheid van de uitkomst van het uitgevoerde psychologisch onderzoek van de Kandidaat. 8.5. Indien Opdrachtgever de Professional een arbeidsovereenkomst aanbiedt om werkzaamheden te verrichten, is de Match afgerond en wordt de Opdracht van rechtswege beëindigd. Opdrachtgever is alsdan verplicht de Plaatsing aan Heyu te melden via het Platform. 8.6. Indien Opdrachtgever de Plaatsing van een Professional niet binnen één (1) week na de Plaatsing meldt aan Heyu op de door Heyu aangewezen wijze, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of verzuim nodig is. De boete laat het recht op schadevergoeding onverlet. De hoogte van de boete is gelijk aan 20% van het bruto jaarsalaris dat de Professional verdient of zal geen verdienen, inclusief vakantiegeld, bonussen, 13de maand en onregelmatigheidstoeslag, met een minimum van € 5.000,00.

Artikel 9. Audit

9.1. Opdrachtgever is verplicht om Heyu op de hoogte te stellen van een Plaatsing. In het kader daarvan is Opdrachtgever verplicht om alle informatie over de Kandidaat, de arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en/of tewerkstelling van de Professional aan Heyu te verstrekken, ter beoordeling of Opdrachtgever een Fee is verschuldigd aan Heyu. 9.2. Opdrachtgever zal aan redelijke verzoeken daartoe van Heyu binnen vijf (5) werkdagen na een dergelijk verzoek medewerking verlenen. 9.3. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en twaalf (12) maanden daarna kan Opdrachtgever de verschuldigdheid van een Fee controleren met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van tien (10) dagen. Opdrachtgever zal meewerken aan de audit, inclusief maar niet beperkt tot het verlenen van toegang tot alle boeken, documenten, computers of andere informatie die betrekking heeft of kan hebben op het Plaatsen van Kandidaten. Een dergelijke audit mag de zakelijke activiteiten van Opdrachtgever niet op onredelijke wijze verstoren en Heyu mag een audit niet vaker dan één keer per kalenderjaar uitvoeren. 9.4. Indien Opdrachtgever niet meewerkt aan een redelijk verzoek van Heyu op grond van artikel 9.2 en 9.3, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of verzuim nodig is. De boete laat het recht op schadevergoeding onverlet.

Artikel 10. De Fee

10.1. Voor iedere Plaatsing is de Opdrachtgever een Fee aan Heyu verschuldigd. De Fee bedraagt tenminste € 4.000,00 exclusief BTW tenzij in de Opdrachtbevestiging een ander bedrag is overeengekomen. 10.2. Ook in de volgende gevallen is Opdrachtgever een Fee verschuldigd: (i) Indien binnen één (1) jaar na plaatsing van de vacature buiten toedoen van Heyu of haar Platform er een Professional wordt Geplaatst bij Opdrachtgever (ii) Indien er binnen één (1) jaar na de laatste Interactie tussen er een Plaatsing plaatsvindt en deze interactie heeft plaatsgevonden in het kader van een Match van een Professional aan het bedrijfsprofiel van Opdrachtgever. 10.3. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw. 10.4. De Fee is de volledige vergoeding voor de door Heyu verrichte werkzaamheden in het kader van het uitvoeren van Opdracht. 10.5. Zolang er geen Plaatsing van een Professional plaats vindt, is Opdrachtgever geen Fee of andere kosten verschuldigd. 10.6. Vanaf het moment dat de Plaatsing is uitgevoerd, is Heyu gerechtigd om de Fee in rekening te brengen. De factuur voor de geleverde diensten wordt verstuurd op het moment dat de arbeidsovereenkomst met de Professional wordt ondertekend. 10.7. Beëindiging van de Overeenkomst laat de verplichtingen uit hoofde van dit artikel onverlet. Deze blijven na beëindiging hun werking behouden.

Artikel 11. Betaling

11.1. De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van Heyu te voldoen binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door Heyu is ontvangen. 11.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de rente verschuldigd van 1,5% per maand. 11.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Heyu verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 11.4. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande facturen met een minimum van € 250,00. 11.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Heyu op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 11.6. Heyu heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Heyu kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Heyu kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en ook de kosten worden voldaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. De totale aansprakelijkheid van Heyu tegenover Opdrachtgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). 12.2. De totale aansprakelijkheid van Heyu voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt maximaal € [invullen] (zegge: [invullen]) per jaar waarin de schade is veroorzaakt. 12.3. De aansprakelijkheid van Heyu voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden zoals afnemers/klanten van Opdrachtgever is uitgesloten. Daarnaast is uitgesloten de aansprakelijkheid van Heyu voor schade verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 12.4. De onder artikel 11.1 tot en met artikel 11.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Heyu of haar leidinggevende ondergeschikten. 12.5. Tenzij nakoming door Heyu blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Heyu wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Heyu onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Heyu ook na die redelijke termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Heyu ook daadwerkelijk in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren en/of te handelen. 12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Heyu kenbaar maakt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Heyu vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering ter vergoeding van de schade heeft ingesteld. 12.7. Wat is bepaald in dit artikel van deze algemene voorwaarden evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Heyu zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 13. Vrijwaring; verjaringstermijn

13.1. Indien Opdrachtgever aan Heyu informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, defecten en dergelijke. 13.2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Heyu en de door Heyu bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1. Alle door Heyu eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Heyu worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 15. Identiteit 15.1. De besloten vennootschap Heyu Works b.v. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 87408414 en is gevestigd te Amersfoort aan de Westerstraat 69 (3818NJ) 15.2. Heyu is bereikbaar via 085 060 9695

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op elke overeenkomst tussen Heyu en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats te Amersfoort. 16.2. De Rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Heyu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.