Home
  1. Algemene Voorwaarde professional

Algemene Voorwaarde professional

Algemene voorwaarden Professional

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Heyu: de besloten vennootschap HEYU Works B.V. handelend onder de naam Heyu en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: diegene die een vacature plaatst of een bedrijfsprofiel aanmakt op het Platform.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Professional en Heyu voor het verlenen van diensten en/of verrichten van werkzaamheden betreffende arbeidsbemiddeling en het verstrekken van assessmentdienstverlening.

Professional: iedere natuurlijke persoon die een profiel aanmaakt op het Platform teneinde gematched te worden aan een Opdrachtgever.

Platform: het platform van Heyu waarop kandidaten een profiel kunnen aanmaken en assessments kunnen uitvoeren op basis waarvan het platform matches genereert met vacatures die door Opdrachtgever zijn aangemeld op het Platform.

Plaatsing: het sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen de Professional en Opdrachtgever.

Aanbod: omschrijving van de dienstverlening van Heyu die op de website van Heyu wordt gepubliceerd.

Matchen: op basis van de door de Professional ingevulde gegevens en uitgevoerde assessments genereert het Platform een profiel van de Professional. Met een algoritme wordt het profiel vervolgens gekoppeld aan een passende vacature of bedrijfsprofiel.

Interactie: alle communicatie via het Platform vanaf de volgende statussen: - “Interesse in”; - “Interesse in mij”; - “Match”, en; - “Match openbaar”.

Artikel 2. Algemeen

2.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Heyu en een Opdrachtgever waarop Heyu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Heyu, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 2.3. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Heyu en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 2.4. Heyu heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en om aanvullende en afwijkende bepalingen van toepassing te verklaren. Dit geldt eveneens ten aanzien van alle met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en zullen daarop steeds van toepassing zijn met inachtneming van het navolgende. Wijzigingen treden in werking op een door Heyu te bepalen datum. Heyu zal een minimumperiode van dertig (30) dagen tussen de datum van bekendmaking en de datum van inwerkingtreding in acht nemen. Als Heyu geen datum van inwerkingtreding heeft bepaald, geldt voor de datum van inwerkingtreding een periode van dertig (30) dagen na datum van bekendmaking. 2.5. In geval van wijzigingen van de algemene voorwaarden die: (iii) Heyu het recht geven de bedongen prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst te verhogen of; (iv) Heyu de bevoegdheid verlenen om de toegezegde prestatie wezenlijk te veranderen, is de Opdrachtgever die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt, gerechtigd om de betreffende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde dat hij dit binnen een periode van dertig (30) dagen na de bekendmaking schriftelijk aan Heyu bericht. Dit artikel is niet van toepassing ter zake wijzingen of aanvullingen op de algemene voorwaarden ten gevolge van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Het Aanbod is vrijblijvend en daaraan kunnen geen rechten ontleend worden. 3.2. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Professional een profiel aanmaakt op het Platform en alsdan de algemene voorwaarden accepteert en Heyu de overeenkomst per e-mail bevestigt.

Artikel 4. De Opdracht

4.1. De Looptijd van de Overeenkomst vangt aan op het moment dat de Overeenkomst door Heyu is bevestigd en geldt totdat de Professional wordt Geplaatst danwel de Overeenkomst door de Professional wordt opgezegd. De Overeenkomst is te allen tijde opzegbaar door het profiel van de Professional te (laten) verwijderen. 4.2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Heyu het profiel van de Professional Matchen aan vacatures van opdrachtgevers, voor zover er een voldoende mate van overeenstemming is tussen het profiel van de Professional en/of het bedrijfsprofiel en de vacature van een Opdrachtgever. 4.3. Voor het opmaken van een profiel van de Professional op het Platform zal Heyu één (1) of meerdere assesments laten uitvoeren door de Kandidaat. De Professional zal alle daarvoor benodigde gegevens aan Heyu ter beschikkingstellen. 4.4. Heyu verleent geen enkele garantie dat de Professional kan worden gematched aan een vacature en/of dat er een overeenkomst tot stand komt tussen Opdrachtgever en de Kandidaat.

Artikel 5. Verplichtingen gebruik Platform

5.1. De Professional zal: (a) wachtwoorden of andere inloggegevens niet aan derden verstrekken; (b) niet-openbare functionaliteit of inhoud van het Platform niet delen met derden; (c) zichzelf of derden geen toegang verschaffen tot de (broncode van het) Platform om een concurrerend product of dienst te ontwikkelen, of om een product te ontwikkelen met vergelijkbare ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen, of om ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van het Platform te kopiëren; of (d) zal bij het gebruik van het Platform geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van het) Platform kunnen beschadigen; (e) zal geen handelingen (doen) verrichten waardoor storingen in het Platform, (computer)netwerken of infrastructuren (van andere opdrachtgever of kandidaten) kunnen worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere Opdrachtgevers of Kandidaten) kan worden veroorzaakt. Hieronder wordt niet begrepen het normaal gebruik van de Platformfaciliteit zoals is overeengekomen; (f) zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (“spam”) verzenden; (g) niet de beveiliging van het Platform doorbreken en/of proberen te doorbreken. (h) zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden kunnen leiden tot een gebruik van de Platformfaciliteit dat strafbaar of jegens BookThat en/of derden onrechtmatig is; (i) zal geen racistisch of discriminerend materiaal, (kinder)pornografie dan wel anderszins strafbaar of ongepast materiaal openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van het Platform; (j) zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Heyu en/of derden; (k) zal zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heyu informatie en gegevens die Heyu in het kader van het Platform verstrekt niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden, anders dan voor gebruik in de interne bedrijfsvoering van Opdrachtgever; (l) het Platform niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, dan wel technische beperkingen in het Platform omzeilen, uitgezonderd voor zover dit ondanks deze beperkingen op grond van het toepasselijk recht is toegestaan. 5.2. Het is de Professional verboden om met gebruikmaking van het Platform de wet, regelgeving, en/of gedragscodes van telecommunicatienetwerkexploitanten te overtreden of om inbreuk te maken op rechten van derden. 5.3. Als er naar het oordeel van Heyu een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform of aanverwante computersystemen of netwerken, in het bijzonder door het overmatig verzenden van berichten of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Heyu gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 5.4. Als Heyu na een klacht of uit zichzelf van oordeel is dat er sprake is van overtreding van de wet of deze voorwaarden, zal zij de toegang tot de betreffende informatie blokkeren. 5.5. Het is de Professional niet toegestaan om buiten het Platform om contact te hebben met een Opdrachtgever zodra er sprake is van Interactie, gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 6. Benodigde informatie

6.1. De Professional is gehouden om Heyu tijdig alle informatie te verstrekken, welke Heyu naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft of waarvan de Professional behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Heyu is verzocht of is aangegeven op het Platform. 6.2. Professional staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan Heyu verstrekte informatie. 6.3. Heyu zal alle door de Professional verstrekte gegevens gebruiken om een succesvolle Match te realiseren en de Professional te laten Plaatsen bij een Opdrachtgever. 6.4. Heyu heeft het recht om de verstrekte informatie van de Professional te gebruiken voor het Matchen, het geven van inzicht in de persoonlijkheidskenmerken en voorkeuren van een Professional alsmede het maken van arbeidsmarktanalyses.

Artikel 7. Uitvoering van de Match 7.1. De Match vindt plaats aan de hand van het profiel van de Professional en de geplaatste vacature of het bedrijfsprofiel van de Opdrachtgever. Heyu staat niet in voor de juistheid van de gegevens en het gegenereerde profiel van de Kandidaat. 7.2. Nadat het Platform een Match heeft gerealiseerd tussen een vacature en een Professional, wordt het profiel van de Professional aan Opdrachtgever bekend gemaakt, met uitzondering van de informatie die herleidbaar is tot een persoon, waaronder naam, adres en werkhistorie. Nadat Opdrachtgever het profiel van de Professional heeft geaccepteerd, krijgt de Professional de mogelijkheid om zijn gegevens ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever, waarna Opdrachtgever en de Professional met elkaar in contact kunnen komen. 7.3. De passendheid van de Opdrachtgever en/of vacature dient door Opdrachtgever zelf beoordeeld te worden. Heyu staat niet in voor de juistheid en geschiktheid van de Professional voor de vacature. 7.4. Heyu geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de informatie die de Opdrachtgever op zijn profiel heeft weergegeven. Heyu geeft verder geen enkele garantie over de juistheid van de uitkomst van het uitgevoerde psychologisch onderzoek van de Professional. 7.5. Indien Opdrachtgever de Professional een arbeidsovereenkomst aanbiedt om werkzaamheden te verrichten, is de Match afgerond. De Professional is alsdan verplicht de Plaatsing aan Heyu te melden via het Platform.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. De totale aansprakelijkheid van Heyu tegenover de Professional wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal € 1.000,00. 8.2. De totale aansprakelijkheid van Heyu voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt maximaal € 5.000,00 (zegge: vijfduizend) per jaar waarin de schade is veroorzaakt. 8.3. De aansprakelijkheid van Heyu voor schade verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is uitgesloten. 8.4. De onder artikel 11.1 tot en met artikel 11.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Heyu of haar leidinggevende ondergeschikten. 8.5. Wat is bepaald in dit artikel van deze algemene voorwaarden evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Heyu zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 9. Vrijwaring; verjaringstermijn

9.1. Indien de Professional aan Heyu informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, defecten en dergelijke. 9.2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Heyu en de door Heyu bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

Artikel 10. Intellectuele eigendom en auteursrechten

10.1. Alle door Heyu eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Heyu worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 11. Identiteit

11.1. De besloten vennootschap Heyu Works b.v. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 87408414 en is gevestigd te Amersfoort aan de Westerstraat 69 (3818NJ) 11.2. Heyu is bereikbaar via 085 060 9695

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op elke overeenkomst tussen Heyu en de Professional is Nederlands recht van toepassing. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats te Amersfoort. 12.2. De Rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Heyu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.