Home
  1. Privacy statement

Privacy statement Heyu

PRIVACYSTATEMENT

INLEIDING

HEYU Works B.V. (geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 87408414, hierna: ‘Heyu Works’) hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen privacy uiterst serieus en behandelen persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk. Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van onze sollicitanten, werknemers, professionals, (contactpersonen van) bedrijven, zakelijke klanten en relaties en personen die contact opnemen met ons.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kenmerkend zijn voor een individu (ook wel betrokkene genoemd) of die naar een individu (natuurlijke persoon) zijn te herleiden. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens maar ook een telefoonnummer of gegevens over ras, godsdienst of gezondheid.

Heyu Works is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). Heyu Works is in dat kader verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en stelt vast hoe en waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.

Hierna zetten wij nader uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor, hoelang en met wie wij persoonsgegevens delen. Tevens staat vermeld welke rechten betrokkenen hebben en hoe zij die kunnen uitoefenen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN HOE LANG? Wij verwerken persoonsgegevens van de navolgende personen:

• Sollicitanten van Heyu Works; • Werknemers van Heyu Works; • Professionals die zich als zodanig registeren op de website van Heyu Works; • (Contactpersonen van) bedrijven die op zoek zijn naar professionals en zich als zodanig registeren op de website van Heyu Works; • Zakelijke relaties, zoals leveranciers en opdrachtgevers (voor zover dat natuurlijke personen zijn); • Personen die contact opnemen met Heyu Works via het contactformulier, per e-mail, telefonisch of door middel van de chat-button op de website van Heyu Works.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de hier beschreven doeleinden. Wij streven daarbij naar een minimale gegevensverwerking, wat betekent dat wij waar mogelijk minder of geen persoonsgegevens verwerken en de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hierna genoemde doeleinden van de gegevensverwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. De persoonsgegevens worden na het verstrijken van de relevante bewaartermijnen vernietigd.

Wij verwerken van de hierna genoemde (natuurlijke) personen in elk geval de volgende persoonsgegevens:

BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE (HEYU.WORKS) • IP-adres. • De met bepaalde cookies verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar ons cookie statement.

SOLLICITANTEN BIJ HEYU WORKS • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens. • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht. • Kopie identiteitsbewijs;

• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die de kandidaat zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan. • Gegevens over beschikbaarheid en verlof. • Gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring. • Gegevens aan de hand waarvan de kandidaat zichzelf presenteert (video, foto).

Wij verwijderen deze gegevens als de werkzoekende of kandidaat dit zelf aangeeft of als wij geen gebruik maken van het aanbod. Alleen met toestemming van de sollicitant bewaren wij de gegevens gedurende een langere tijd en maximaal zes maanden nadat de sollicitatieprocedure is afgerond.

WERKNEMERS VAN HEYU WORKS • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere contactgegevens. • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.

• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die de werknemer zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan. • Gegevens over beschikbaarheid en verlof. • Nationaliteit, BSN, kopie identiteitsbewijs, een eventuele verblijfs- en werkvergunning. • Gegevens in het kader van een (noodzakelijke) screening. • Gegevens betreffende de aard en inhoud van vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan. • Gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie. • Gegevens aan de hand waarvan de werknemer zichzelf presenteert (video, foto).

Voor zover wij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten bewaren, vernietigen wij de gegevens nadat de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Alle overige gegevens verwijderen wij na twee jaar, behoudens beeldmateriaal (video, foto’s) die wij op eerste verzoek van de werknemer verwijderen.

PROFESSIONALS • NAW-gegevens. • Gebruikersnaam. • E-mailadres en wachtwoord. • Geboortedatum. • Telefoonnummer en andere contactgegevens. • Gegevens uit door de professional aangesloten sociale mediakanalen. • Hobby’s. • Gegevens voortvloeiende uit een door de professional verstrekte omschrijving over de professional. • Gegevens aan de hand waarvan de kandidaat zichzelf presenteert (video, foto). • Gegevens over de (gewenste) zoekafstand tot nieuwe baan. • Gegevens over interesses van de professional om zo een match te kunnen maken. • Gegevens die voortvloeien uit een assessment die wordt afgenomen bij de professional, waaronder over cognitieve vaardigheden, de rollen, de drijfveren en zijn/haar voorkeuren voor een bedrijfscultuur. • Gegevens over plaatsingen van de professional bij een bedrijf en hieruit voortvloeiende afspraken.

Wij zijn verplicht gegevens relevant voor onze administratie gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen te bewaren. Alle overige persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan gedurende de looptijd van de overeenkomst met de professional. In ieder geval zullen wij de persoonsgegevens verwijderen uiterlijk zes maanden nadat de overeenkomst met de professional is geëindigd.

(CONTACTPERSONEN VAN) BEDRIJVEN EN ANDERE ZAKENRELATIES • NAW-gegevens. • Gebruikersnaam. • E-mailadres en wachtwoord. • Medewerkers van de bedrijven. • Telefoonnummer en andere contactgegevens. • Gegevens over de interesse van het bedrijf in een gewenste professional, waaronder in welke functie een professional gewenst is en over welke kwaliteiten en/of opleidingsniveau de professional dient te beschikken. • Gegevens over plaatsingen van de professional bij een bedrijf en hieruit voortvloeiende afspraken.

Wij zijn verplicht gegevens relevant voor onze administratie gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen te bewaren. Alle overige persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan gedurende de looptijd van de overeenkomst met het bedrijf dan wel voor zover noodzakelijk in het contact met de zakelijke relatie. In ieder geval zullen wij de persoonsgegevens verwijderen uiterlijk zes maanden nadat de overeenkomst met het bedrijf is geëindigd, dan wel het laatste contact met de zakelijke relatie is afgehandeld.

PERSONEN DIE CONTACT OPNEMEN MET HEYU WORKS VIA HET CONTACTFORMULIER OF DE CHAT-BUTTON OP DE WEBSITE VAN HEYU WORKS • Naam. • E-mailadres. • Onderwerp van het bericht, het bericht (in het contactformulier of per e-mail) of notities van het telefoongesprek – of er sprake is van de verwerking van persoonsgegevens afhankelijk is van de inhoud van het bericht of de notitie.

Wij zijn verplicht gegevens relevant voor onze administratie gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen te bewaren. Alle overige persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk. In ieder geval zullen wij de persoonsgegevens verwijderen uiterlijk zes maanden nadat het bericht/het verzoek van de persoon die het contactformulier heeft ingevuld, is afgehandeld.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS? Wij gebruiken de hiervoor genoemde persoonsgegevens voornamelijk om onze wettelijke verplichtingen na te leven en om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze diensten bestaan hoofdzakelijk uit het matchen van professionals met bedrijven naargelang de wensen van beide partijen. Daarnaast gebruiken wij de persoonsgegevens om de hierna vermelde redenen.

PERSOONSGEGEVENS VAN SOLLICITANTEN BIJ HEYU WORKS • Beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid van sollicitanten in verband met het aangaan van een dienstverband dan wel een opdracht, waarbij ook gebruikgemaakt kan worden van testresultaten.

PERSOONSGEGEVENS VAN WERKNEMERS VAN HEYU WORKS • Registratie en verwerking van gewerkte uren in ons salarissysteem. • Aangaan en onderhouden van een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met de werknemer en het uitvoeren van de hiervoor relevante administratie, waaronder het betalen van loon. • Nakomen van re-integratieverplichtingen en voldoen aan een (vanuit de overheid opgelegde) verplichting om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. • Verwerken van persoonsgegevens in het kader van een screening op verzoek van onze opdrachtgevers. • Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van werknemers, waaronder training, opleiding en testen. • Aanvraag van personeel gerelateerde subsidies.

PERSOONSGEGEVENS VAN PROFESSIONALS • Het aanmaken van een useraccount op het platform Heyu Works, waarmee de professional kan inloggen en het account kan gebruiken. Door middel van een useraccount kan de professional contact leggen met bedrijven. • Het generen van een profiel over de professional om vast te stellen of een professional past bij een vacature. In het profiel wordt onder meer de eigenschappen en vaardigheden van de professional (voortvloeiende uit onder meer assessmentdata), de afstand van de woon- of verblijfplaats naar de potentiële werkplek, de leeftijd van de professional, de kwalificaties, de werkervaring, de opleiding en de wensen voor een nieuwe baan vastgesteld om op deze manier een match te kunnen maken met een potentiële nieuwe werkgever. Ook wordt het gedrag van de professional vastgelegd zodat er een match kan worden gemaakt op basis van wensen en interesses van de professional. • Het vastleggen van gemaakte afspraken en plaatsingen is nodig om vast kosten in rekening te brengen bij de het bedrijf, de zogenaamde bemiddelingskosten. Daarnaast is het van belang om vast te kunnen stellen of partijen niet buiten het platform om met elkaar contact opnemen om een potentiële arbeidsovereenkomst te onderzoeken. Dat is namelijk verboden in de overeenkomst.

PERSOONSGEGEVENS IN VERBAND MET BEDRIJVEN EN/OF ANDERE ZAKENRELATIES • Het aanmaken van een useraccount op het platform Heyu Works, waarmee het bedrijf kan inloggen en het account kan gebruiken. Door middel van een useraccount kan het bedrijf contact leggen met de professional. • Het maken van een bedrijfsprofiel waarin medewerkers van het bedrijf zichtbaar zijn. Met het vermelden van de e-mailadressen is het mogelijk om contact op te nemen met medewerkers van het bedrijf. Ook is het bedrijfsprofiel noodzakelijk voor het vastleggen van de mate van overeenstemming tussen een vacature en een professional om een goede match mogelijk te maken. • Het vastleggen van de belangstelling van het bedrijf in professionals. Hierdoor kan een goede match gerealiseerd worden. • Het vastleggen van gemaakte afspraken en plaatsingen is nodig om vast kosten in rekening te brengen bij de het bedrijf, de zogenaamde bemiddelingskosten. Daarnaast is het van belang om vast te kunnen stellen of partijen niet buiten het platform om met elkaar contact opnemen om een potentiële arbeidsovereenkomst te onderzoeken. Dat is namelijk verboden in de overeenkomst. Het aantal plaatsingen en de afspraken zijn tevens relevant voor het onderzoek naar de werking van de dienstverlening. • Het versturen van offertes en/of het informeren van zakenrelaties over onze diensten naar aanleiding van een verzoek daartoe. • Vastlegging van de overeenkomst met de opdrachtgever, het onderhouden en naleving van die overeenkomst met de opdrachtgever en facturering. • Vastlegging van de overeenkomst met leveranciers en adviseurs, het onderhouden en naleving van die overeenkomst met leveranciers en adviseurs.

PERSONEN DIE CONTACT OPNEMEN MET HEYU WORKS VIA HET CONTACTFORMULIER OF DE CHAT-BUTTON OP DE WEBSITE VAN HEYU WORKS • Het beantwoorden van een vraag of reageren op een verzoek dat via het contactformulier, per e-mail of telefonisch binnenkomt; • De persoonsgegevens worden conform de bewaartermijn ook bewaard om in het geval een persoon nogmaals het contactformulier invult de historie van het contact met dezelfde persoon in te zien.

OVERIGE REDENEN VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS • Naleving van wet- en regelgeving, onder meer inzake identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en bestrijding van fraude. Dit omvat tevens de in verband hiermee noodzakelijke diensten die aan ons worden verleend door partijen met specifieke expertise, zoals belastingadviseurs, accountants, juridisch adviseurs en adviseurs op het gebied van kwaliteitsbevordering. • Het benaderen van betrokkenen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties van Heyu Works die interessant voor hen kunnen zijn, uitsluitend indien zij zich daarvoor hebben aangemeld. • Ten behoeve van de communicatie. • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

OP GROND WAARVAN VERWERKEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS? Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Wij verwerken persoonsgegevens op de navolgende grondslagen:

SOLLICITANTEN BIJ HEYU WORKS • Gerechtvaardigd belang, dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de hiervoor beschreven doelen. Heyu Works heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van sollicitanten te verwerken om de sollicitatie in behandeling te nemen en een sollicitatieprocedure in gang te zetten om uiteindelijk het personeel te selecteren/werven dat zo goed mogelijk aansluit bij de beschikbare functie. Heyu Works verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

WERKNEMERS VAN HEYU WORKS • Uitvoering van een overeenkomst met de werknemer; • Nakoming van wettelijke verplichtingen (onder andere op grond van de fiscale regelgeving). • De aan ons verleende toestemming van de werknemer voor het toezenden van marketing-uitingen en het gebruiken van beeldmateriaal. • Gerechtvaardigd belang, dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de hiervoor beschreven doelen. Heyu Works heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van werknemers te verwerken voor het beoordelen van werknemers op integriteit, geschiktheid en betrouwbaarheid (screening), om kwaliteitssystemen te ontwikkelen en om accountantscontrole te laten plaatsvinden. De voorbereiding op en het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst met de betreffende werknemer vereist dat Heyu Works persoonsgegevens voortvloeiende uit bijvoorbeeld de screening te verwerken. Heyu Works verwerkt deze persoonsgegevens telkens op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

PROFESSIONALS • Uitvoering van een overeenkomst met de professional; • Gerechtvaardigd belang, dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de hiervoor beschreven doeleinden. Heyu Works heeft een gerechtvaardigd belang als het gaat om het gebruik van assessmentdata. Deze data wordt gebruikt voor analytische doeleinden om een waardevolle en relevante dienst aan de professional te verlenen. De beoordeling van de assessmentdata om zo een match te kunnen maken met een bedrijf vereist dat Heyu Works persoonsgegevens verwerkt van de professional die het assessment heeft uitgevoerd. Dit is van belang in het kader van een goede dienstverlening en om te kunnen voldoen aan het verzoek van de professional. Een assessment wordt enkel uitgevoerd op verzoek van de professional. Heyu Works verwerkt deze persoonsgegevens telkens op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging. Ook heeft Heyu Works een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken over de plaatsingen en de gemaakte afspraken tussen de professional en het bedrijf. Deze data wordt geanonimiseerd gebruikt voor analytische doeleinden om andere professionals en bedrijven te laten zien hoe veel succesvolle plaatsingen er tot stand zijn gekomen en op grond van welke afspraken. Deze gegevens worden geanonimiseerd gebruikt en dienen enkel een commercieel doel. • De aan ons verleende toestemming van de professional in het geval van het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een assessment op verzoek van de professional.

(CONTACTPERSONEN VAN) BEDRIJVEN EN ANDERE ZAKENRELATIES • Uitvoering van een overeenkomst met het bedrijf en andere zakenrelaties; • Nakoming van wettelijke verplichtingen (onder andere op grond van de fiscale regelgeving). • Gerechtvaardigd belang, dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de hiervoor beschreven doeleinden. De voorbereiding op en het sluiten en uitvoeren van de overeenkomsten met onze bedrijven en andere zakelijke relaties (B2B) vereist dat wij een of meerdere contactpersonen hebben en daarvan persoonsgegevens verwerken. Nu deze personen betrokken zijn vanwege hun functie bij het bedrijf of zakelijke relatie en de verwerkte persoonsgegevens een beperkte omvang hebben, zullen de belangen en grondrechten van de contactpersonen niet zwaarder wegen dan de belangen van Heyu Works. Ook een afweging van de belangen wanneer Heyu Works de bestaande bedrijven en/of andere zakelijke relaties informeert over commerciële aanbiedingen en promotie-acties van Heyu Works, leidt tot eenzelfde afweging.

PERSONEN DIE CONTACT OPNEMEN MET HEYU WORKS VIA HET CONTACTFORMULIER OF DE CHAT-BUTTON OP DE WEBSITE VAN HEYU WORKS • De aan ons verleende toestemming bij het gebruiken van het contactformulier dan wel de chat-button op de website van Heyu Works;

Voor het verwerken van persoonsgegevens via het contactformulier op de website zal Heyu Works toestemming vragen aan de betrokkene die het contactformulier invult, gebruikmaakt van de chat-button of anderszins contact opneemt met Heyu Works. Boven de verzendknop bij het contactformulier is tevens de volgende tekst vermeld: “Heyu Works verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het invullen van dit contactformulier om te reageren op uw vragen of verzoeken en deze te archiveren. Meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacy statement.”. Onder deze tekst is een een (opt-in)vakje geplaatst met de tekst: “Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens voor deze doeleinden”, waardoor de betrokkene actief een vinkje moet plaatsen. De woorden “privacy statement” bevatten een link naar het privacy statement op de website.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Vanaf dat moment zullen wij per direct stoppen met het verwerken van die persoonsgegevens.

ALGEMEEN Er kunnen zich nog andere situaties voordoen waarin wij persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang van Heyu Works (bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor onze dagelijkse bedrijfsvoering).

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke of contractuele verplichting of ter uitvoering van een overeenkomst met u, dan is het belangrijk dat u de door ons gevraagde gegevens aan ons verstrekt. Doet u dit niet, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet uitvoeren of bent u wellicht zelf in overtreding.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Vanaf dat moment zullen wij per direct stoppen met het verwerken van die persoonsgegevens.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS Wij delen de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend met derden ter ondersteuning van de hiervoor genoemde doeleinden of indien dit wettelijk verplicht is. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie.

SOLLICITANTEN Wij delen alleen persoonsgegevens met derde partijen als dit uit een afspraak met de sollicitant voortvloeit of waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven. Verder delen wij alleen persoonsgegevens met derden indien uit de wet volgt dat wij die gegevens met hen mogen delen. WERKNEMERS Wij zijn verplicht tot het verschaffen van persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten en instanties, zoals:

• Belastingdienst, sociale verzekeringsinstanties en de arbeidsinspectie; • Arbodienst; • Adviseurs en andere leveranciers van expertisediensten, die wij inschakelen in verband met een correcte naleving van onze wettelijke verplichtingen; • Instellingen belast met toezicht op naleving van cao-verplichtingen; • Overige relevante overheidsinstellingen en toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Daarnaast delen wij de gegevens van de bedrijven en andere zakelijke relaties uitsluitend met derden voor zover noodzakelijk voor technische ondersteuning van onze dienstverlening. PROFESSIONALS Wij zijn verplicht tot het verschaffen van persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten en instanties, zoals:

• Belastingdienst; • Adviseurs en andere leveranciers van expertisediensten, die wij inschakelen in verband met een correcte naleving van onze wettelijke verplichtingen; • Overige relevante overheidsinstellingen en toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Daarnaast delen wij de gegevens van professionals uitsluitend met derden voor zover noodzakelijk voor technische ondersteuning van onze dienstverlening.

(CONTACTPERSONEN VAN) BEDRIJVEN EN ANDERE ZAKENRELATIES Wij zijn verplicht tot het verschaffen van persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten en instanties, zoals:

• Belastingdienst; • Adviseurs en andere leveranciers van expertisediensten, die wij inschakelen in verband met een correcte naleving van onze wettelijke verplichtingen; • Overige relevante overheidsinstellingen en toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Daarnaast delen wij de gegevens van de bedrijven en andere zakelijke relaties uitsluitend met derden voor zover noodzakelijk voor technische ondersteuning van onze dienstverlening.

PERSONEN DIE CONTACT OPNEMEN MET HEYU WORKS VIA HET CONTACTFORMULIER OF DE CHAT-BUTTON OP DE WEBSITE VAN HEYU WORKS Personen die bij Heyu Works werkzaam zijn en vanwege hun functie toegang moeten hebben tot de (persoons)gegevens van de website en het contactformulier, hebben zodoende ook toegang tot de persoonsgegevens die hierin verwerkt zijn. Daarnaast kunnen derde partijen (incidenteel) persoonsgegevens uit de website/het contactformulier verwerken vanwege de dienst die zij verlenen of het product dat zij leveren. Hierbij kunt u denken aan de leverancier voor de website hosting van Heyu Works.

Wij zien erop toe dat er zo nodig met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen en specifiek dat de betreffende derde partij eveneens de AVG naleeft. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of anders openbaar worden gemaakt dan op de hiervoor genoemde wijzen. Zonder wettelijke grondslag zullen wij geen gegevens doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie.

BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS Wij vinden een goede beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging voor een organisatie als de onze. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij. Indien wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij afspraken maken over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Wij zorgen dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werkzaamheden.

Met iedereen die de beschikking krijgt over de door ons verwerkte persoonsgegevens en niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht heeft, komen wij een verplichting tot geheimhouding daarvan overeen.

PRIVACY RECHTEN VAN BETROKKENEN Op grond van de AVG heeft u als betrokkene rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die hun persoonsgegevens verwerken. Dit zijn de volgende rechten:

RECHT OP INZAGE EN/OF RECTIFICATIE Met een verzoek tot inzage of rectificatie kunt u opvragen welke gegevens wij van u verwerken, waarvoor, hoe wij aan deze gegevens komen en welke bewaartermijnen wij hanteren. Daarnaast kunt u verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken mogelijk onjuist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet meer nodig zijn of u bezwaar maakt tegen de verwerking zoals hierna beschreven, zullen wij op uw verzoek (tijdelijk) stoppen met de verwerking van hun persoonsgegevens of uw persoonsgegevens slechts in een beperkt aantal gevallen verwerken.

RECHT OP GEGEVENSWISSING Als uw relatie met ons is geëindigd, kunt u ons verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens, welk verzoek wij altijd honoreren als de gegevensverwerking uitsluitend op toestemming is gebaseerd. In alle overige gevallen beoordelen wij of er redenen zijn die aan complete of gedeeltelijke gegevenswissing in de weg staan, zoals wettelijke bewaarverplichtingen.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRACHT Als wij uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken op grond van door u verleende toestemming of in het kader van een met u gesloten overeenkomst, heeft u het recht om ons te verzoeken die gegevens aan uzelf of aan een door u aan te wijzen derde over te dragen. In het geval van een overeenkomst met u is een dergelijke overdracht alleen mogelijk als de overeenkomst met u is geëindigd. Wij wijzen u erop dat gegevens die wij op een andere grondslag verwerken, zoals een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang, niet voor overdracht in aanmerking komen.

RECHT OP BEZWAAR Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang van Heyu Works (onder meer voor screening, direct marketing of profilering), dan kunt u ons verzoeken om daarmee te stoppen. Wij beoordelen vervolgens of wij aan uw verzoek zullen voldoen.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de AVG, kunt u hierover te alle tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de formaliteiten voor het indienen van een dergelijke klacht verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGING VAN HET PRIVACY STATEMENT Heyu Works heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Heyu Works gepubliceerd. Geen van de bepalingen uit dit privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Heyu Works en u als betrokkene.

VRAGEN EN CONTACT Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement of in verband met het uitoefenen van de hiervoor genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Heyu Works via de volgende contactgegevens:

E-mailadres: [email protected] Telefoonnummer: ***085-0609695 Adres: *** Euroweg 20a, 3825HD Amersfoort

De actuele versie van dit privacy statement is op 5 juni 2023 opgesteld.